ANVÄNDARVILLKOR FÖR AURANEST

I dessa användarvillkor avses med ”Auranest”, ”vi” eller ”oss” Auranest AB ett svenskt aktiebolag med säte i Lund, Sverige, org. nr, 556960­9828, och med ”du” eller ”dig”, du som ingår detta avtal med Auranest i syfte att använda det verktyg för jobbsökare som Auranest tillhandahåller via denna hemsida, härefter benämnd ”Tjänsten”.

Dessa användarvillkor gäller tillsammans med Auranests Integritetspolicy (hädanefter gemensamt benämnda ”Villkoren”) och är de villkor som reglerar ditt användande av Tjänsten. Genom att registrera ett användarkonto för Tjänsten eller genom att använda Tjänsten, samtycker du till att bli bunden av Villkoren. Du bör gå igenom villkoren noggrant innan du registrerar ett användarkonto och börjar använda Tjänsten. Auranest har rätt att göra ändringar i eller tillägg till Villkoren. Du uppmanas att gå igenom Villkoren med jämna mellanrum och fortlöpande ta del av ändringar och justeringar som genomförs. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter att en ändring eller justering har genomförts godkänner du Villkoren i deras nya form.

Om du inte samtycker till att bindas av Villkoren uppmanas du att inte registrera ett användarkonto eller använda Tjänsten.

Tjänsten

Tjänsten är ett webbaserat verktyg som gör det enkelt för dig att skapa och uppdatera användarkonton på olika jobb­ och karriärrelaterade hemsidor och tjänster (härefter benämnt ”Rekryteringssajter”). Det är du som användare av Tjänsten som skapar och uppdaterar användarkonton på respektive Rekryteringssajt – Tjänsten gör det bara mycket enklare för dig att skapa användarkonton och hålla dessa uppdaterade. Du bestämmer själv vilka Rekryteringssajter som du vill skapa konton på och du kan välja att inte skapa konton på alla Rekryteringssajter.

Du erinras om att du själv måste godkänna villkoren för samtliga de Rekryteringssajter som du registrerar dig för genom användandet av Tjänsten.

Tekniska krav för att använda Tjänsten

För användning av Tjänsten krävs någon av följande webbläsare: Chrome v17+, Firefox v17+, Opera v12+, Safari 6+, Internet Explorer 9+ eller annan likvärdig webläsare. För bästa upplevelse rekommenderas att du använder den senaste versionen av respektive webbläsare.

Immateriella rättigheter

Tjänsten har immaterialrättsligt skydd. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i och till Tjänsten och dess innehåll ägs av Auranest eller dess leverantörer och/eller samarbetspartners.

Avgift för Tjänsten

Tjänsten får användas (användarlicens) av dig mot en avgift. Under vissa förhållanden kan den komma att licensieras till dig utan kostnad för en begränsad period. När Tjänsten licensieras till dig utan kostnad för en begränsad period, kommer du vid slutet av perioden ha möjlighet att förnya licensen och betala gällande licensavgift.

Om du vid slutet av licensperioden väljer att inte förnya licensen kommer Auranest att avsluta ditt användarkonto och du kommer inte längre kunna använda dig av Tjänsten. Auranest kommer att meddela dig innan ditt användarkonto avslutas.

Drift av tjänsten

Auranest kan inte garantera att det fungerar att skapa och uppdatera ett användarkonto på en specifik Rekryteringssajt. Om en specifik Rekryteringssajt ändrar innehåll eller funktion kan det ta några dagar innan Auranest anpassar sig efter förändringarna. Auranest garanterar inte att Tjänsten är tillgänglig vid viss tidpunkt och kan inte utesluta att störningar, avbrott eller haverier kan förekomma. Vid större driftsstopp kan du efter beslut av Auranest från fall till fall komma att kompenseras med förlängd licenstid som ersätter den förlorade tiden.

Auranest har inget ansvar för funktion, innehåll eller drift av de Rekryteringssajter som du väljer att registrera uppgifter på med hjälp av Tjänsten. Auranest kan inte heller hållas ansvarig för information som en användare väljer att publicera eller för någon användare använder Tjänsten i strid med Villkoren. Vi gör dock vårt bästa för att ta bort och spärra otillåtet innehåll och förhindra otillåtet användande av Tjänsten.

Under inga omständigheter är Auranest ansvarigt för driftavbrott eller liknande som beror på händelser utanför vår kontroll.

Auranest förbehåller sig rätten att när som helst ändra, utöka, begränsa eller dra tillbaka sina tjänster samt att radera data utan att avisera om det i förväg.

Användarkontot och ditt användande

Du är ensamt ansvarig för informationen och säkerheten på ditt användarkonto och för alla aktiviteter som företas på eller genom användarkontot. Det är ditt ansvar att se till att ditt användarkonto med tillhörande lösenord inte hamnar i orätta händer. Auranest kan inte hållas ansvarigt för förluster som orsakas genom otillåtet eller icke auktoriserat användande av användarkontot.

Du samtycker till att lämna korrekt och komplett information när du registrerar dig och till att uppdatera din information när det behövs för att hålla informationen aktuell och korrekt. Det är du som ansvarar för att den publicerade information är korrekt och stämmer överens med verkligheten samt att den inte bryter mot någon lag, allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar eller annars kan uppfattas som kränkande eller anstötlig. Det innefattar bland annat publicering av upphovsrättsskyddat material eller information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp. Det är inte tillåtet att publicera information eller annars använda Tjänsten på ett sätt som orsakar skada eller olägenhet för Auranest eller någon annan.

Om en myndighet, enskild person eller organisation framställer krav mot Auranest med anledning av information som du som användare har publicerat eller med anledning av hur du har använt Tjänsten, exempelvis till följd av att informationen strider mot lag eller har medfört skada eller olägenhet för någon annan, ska du ersätta Auranest för eventuellt skadestånd, böter, vite eller annan ersättning som Auranest tvingas att betala med anledning av ditt agerande.

Du samtycker till att endast använda Tjänsten för syften som är tillåtna enligt Villkoren och förenliga med gällande lagar och regler samt förbinder dig att inte publicera information vars publicerande utgör brottslig handling.

Du är införstådd med att du är ansvarig för ditt användande av Tjänsten och för eventuella brott mot Villkoren eller gällande lagar och regler.

Auranest förbehåller sig rätt att utan föregående varning radera information som Auranest uppfattar som olaglig, oetisk eller på annat sätt olämplig.

Personuppgifter och annan datainsamling

Auranest kommer att samla in och använda personuppgifter och annan data i enlighet med Auranests Integritetspolicy. Ditt godkännande av Villkoren innebär att du godkänner personuppgiftsbehandling och annan datainsamling enligt Integritetspolicyn.

Uppsägning av Tjänsten

Du kan när som helst avsluta Tjänsten och ditt användarkonto för Tjänsten. Efter avslutandet kan din profil eventuellt återskapas under en period om max 12 månader. Auranest kan dock inte garantera att ett återskapande går att genomföra och rekommenderar därför att du själv gör en säkerhetskopia på den data som du förmedlar till Auranest för att säkerställa möjligheten till ett återskapande av din profil.

Om du inte följer Villkoren har Auranest rätt att när som helst på eget initiativ avsluta ditt användarkonto. Auranest har vidare rätt att avsluta ditt användarkonto om Auranest bestämmer sig för att inte längre tillhandahålla Tjänsten eller om du själv avstår från att förnya din användarlicens i samband med att denna löper ut. Auranest har rätt att tillfälligt spärra ditt användarkonto om det finns skäl att misstänka att någon obehörig har fått tillgång till användarkontot.

Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på Villkoren.

Kontaktinformation

Auranest AB, org nr. 556960-9828
Lilla Tvärgatan 16 A
223 53 Lund
legal@auranest.com